PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske /Måling av masseflow i biogass: Kurz 454FTB-WFG

Kurz Instruments produserer termisk masseflowmålere for både tørre og våte gassapplikasjoner. Et målehode med to temperatursensorer plasseres i prosessgasstrømmen. Den ene temperatursensoren gir prosessens referansetemperatur. Den andre sensoren varmes opp til en konstant temperatur over denne referansetemperaturen. Når molekyler fra prosessgassen treffer den oppvarmede sensoren, kjøles den ned. For å kompansere for varmetapet, sendes det mer energi til den oppvarmede sensoren for å holde temperaturdifferansen konstant. Hvor mye energi som kreves avhenger av hastigheten på gasstrømmen og gassammensetningen. Energimengden som kreves gjenspeiler derfor masseflowraten.

I bioanlegg finner man gass som i stor grad består av metan, karbondioksid og vanndamp. Naturlige variasjoner i omgivelsestemperaturen reduserer ofte temperaturen på gassen slik at vannet kondenserer til tåke. Vanndråpene i tåken treffer den oppvarmede sensoren og leder bort mye mer varme enn tørre gassmolekyler. Den ekstra energien som kreves for å kompensere for det økte varmetapet fører til at ordinære termiske masseflowmålere gir en falsk høy måleverdi.

Langvarige nedkjølingsperioder gjør at det dannes store vanndråper som renner nedover sideveggene i gassledningen. Målehoder uten tilstrekkelig høy temperatur klarer ikke å fordampe alle vanndråpene. De gjenværende vanndråpene renner nedover den oppvarmede sensoren og forårsaker topper i måleverdiene og generelt lav kvalitet på målingene. Et instrument kan trenge så mye som 30 minutter, avhengig av temperaturnivå, for å stabilisere seg igjen etter en slik nedkjølingshendelse.

For våte gassflower er Kurz 454FTB-WGF en løsning. I dette instrumentet er den oppvarmede sensoren varmet opp til 300°C over prosessens referansetemperatur. Dette er så varmt at vanndråper som treffer sensoren fordamper umiddelbart. Varmetapet som følge av fordampingen utgjør kun en liten andel av signalstyrken til denne superoppvarmede sensoren. Måleverdien blir dermed relativt upåvirket av vanninnholdet. Den varme gassen fra de fordampede vanndråpende danner dessuten et midlertidig skjold som skjermer sensoren mot nye vanndråper. Denne naturlige barrieren gjør det mulig for WGF å vedlikeholde et høyt signal/støy-forhold og yte nøyaktige og repeterbare flowavlesninger.

Kurz Instruments utvikler innovative løsninger på utfordringer i biogassanlegg.

Les mer om Kurz 454FTB-WFG