PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / FTIR

Gassanalyse med FTIR

Utslipp til luft (stasjonære systemer)

For anlegg med krav til kontinuerlig måling av utslipp til luft tilbys Gasmet CEMs. Dette er et utmerket valg når kravene til utslippsmåling er strenge, som ved forbrenning av avfall. Hjertet i systemet er Gasmet FTIR analysator som er spesielt utviklet for industriell bruk. Hjernen i systemet er programvaren Calcmet som beregner måleverdiene og overvåker systemet. Systemet er helautomatisk og dermed svært enkelt i bruk. I tillegg krever det lite vedlikehold. For kalibrering kreves det kun ren nitrogen. Dette gir lave driftskostnader og en enkel hverdag for de som har ansvaret for drift og vedlikehold.

Arbeidsmiljø (portable systemer)

Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort. For de helt enkle behovene benyttes det ofte gassdetektorer. Gassdetektorer er rimelige i innkjøp og drift, men har også begrensninger. Kryssfølsomhet for andre gasser kan medføre “falsk alarm”, mens utfordringer forbundet med nedre deteksjonsgrenser kan gi manglende utslag selv når en gass er tilstede. Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid. Produkter i denne kategorien er benyttet med godt resultat i bl.a. lekasjedeteksjon og overvåkning av luftkvalitet i sykehus (anestesigasser), utgassing (fumigation) av transportcontainere samt HAZMAT og uttrykning til ulykkesområder.

Forskning og klimagassmåling

Biologiske og abiologiske prosesser i jordsmonnet utgjør en hovedkilde til klimagasser (GHGs). Måling av klimagassproduksjonen i jordsmonnet er derfor en viktig del av forskning på klimaendringer. “Kammermetoden” er en av de enkleste og mest brukte metodene for å måle gassfluks fra jord. FTIR-analysatorer er godt egnet til måling av gasser fra sub-ppm nivåer til %-nivåer og er ideell og har blitt brukt med godt resultat i ulike typer jordsmonn og miljøer, fra terrestriske økosystemer, jordbruksgrunn til akvatiske miljøer, hver med ulike klimagasserprofiler.